משלוחים לישראל
משלוחים חינם מעל ₪600
השתמש בקוד קופון 10% "LIVE10"
0
0

תנאי שימוש

תנאי שימוש לאתר Fil Rouge

 1. כללי

אתר זה הינו אתר המאפשר למבקריו לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצגים בו אשר לגביהם צוין במפורש כי הם מוצעים למכירה ו/או כשירות למבקרי האתר, והינו מופעל על ידי בעל האתר ובבעלותו של שני למאי (להלן: “האתר“, “המוצרים” ו- “בעל האתר” בהתאמה).

יש לקרוא את תנאי השימוש בטרם ביצוע שימוש באתר. תנאי השימוש מסדירים את הגישה והשימוש באתר. בעצם ביקורך באתר אתה מאשר כי קראת והסכמת לכל תנאי השימוש, אשר מהווים את ההסכמות בין המבקר באתר לבין בעל האתר ומחליף כל הסכמה קודמת בין בכתב ובין בעל פה בין המבקר לבין בעל האתר בכל הנוגע לאתר.

אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, בין אם באופן מלא או חלקי, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר זה.

בעל האתר שומר על זכותו לבצע שינוי בתנאי השימוש מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. המשך השימוש המבוצע על ידיך באתר לאחר השינוי כאמור, מבטא הסכמה מלאה מצידך לשינוי התנאים, ככל שייעשו. בהתאם לאמור לעיל, בעל האתר ממליץ לבדוק מעת לעת קיומם של שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.

לבירורים ניתן לפנות למפעיל האתר בטלפון: 0503899899

תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מתייחסים לשני המינים ויש לראותם ככוללים, גם פנייה למין השני בהתאם.

 1. מי רשאי לרכוש את המוצרים

באתר זה רשאי לבצע שימוש ו/או לרכוש את המוצרים כהגדרתם לעיל, אדם בגיר, מגיל 18 ומעלה, שהוא תושב מדינת ישראל ו/או גוף משפטי המאוגד ו/או רשום כדין בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי ישראלי בתוקף שהוא פעיל, לא מוגבל לשימוש ולא נחסם מסיבה כלשהי.

ידוע לך כי תנאי מוקדם לרכישת המוצרים על ידי גורם הרשאי לכך, הוא קבלת אישור של חברת האשראי ומסירת פרטים הנדרשים לצורך אספקת המוצרים, כגון פרטי זיהוי הרוכש, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת לאספקת המוצרים וכל פרט אחר הנדרש לשם אספקת השירותים ו/או המוצרים.

ידוע לך כי ככל שלא התקבל אישור חברת האשראי במועד ו/או בגין אי מסירת פרט אשר בהיעדרו לא ניתן יהיה לספק את המוצרים, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה.

בעל האתר רשאי להתנות את אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר/ים, לאחר זיהויו באמצעות תעודה מזהה תקפה.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר ו/או גורם אשר הוסמך מטעמו לניהול האתר ו/או הפעלתו, רשאי למנוע ממך לרכוש ו/או ולהגיש הצעות לרכישת המוצרים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • מסרת פרט ו/או פרטים שגויים ו/או התחזית לאדם ו/או גורם אחר;
 • פעלת במישרין ו/או בעקיפין במעשה ו/או במחדל, בניגוד להוראות תקנון זה ו/או תוך עשיית פעולה אשר הוגדרה בתקנון זה כאסורה ו/או העומדת בניגוד לכל דין;
 • במסגרת רכישותיך הקודמות [לרבות רכישות אשר נעשו על ידי מי מטעמך], נמנעת בין אם שלא כדין ובין אם בניגוד לסיכום הצדדים, לפרוע תשלומים בהם התחייבת לשאת.
 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר 

בעל האתר  מציע לרכישה באתר מוצרים על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר , והוא רשאי בכל עת להוסיף מוצרים נוספים ו/או להסיר ממוצרים קיימים מהאתר מבלי לתת למשתמשי האתר ו/או למבקרים בו הודעה כלשהי על כך.

השירותים והמוצרים המוצגים באתר מוצעים למבקרי האתר לרכישה במחיר הנקוב לצד המוצר. ככל שקיימת אפשרות לחלק את התשלום בגין המוצר  לתשלומים, מידע זה יפורט לצד המוצר ו/או במהלך תהליך התשלום עבור המוצר.

המחירים המופיעים באתר הם מחירי המחירון של המוצרים, אשר אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין, קודם לביצוע פעולת רכישה כלשהי.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ולא יחייבו את בעל האתר ו/או מי  מטעמו. ידוע לך כי היות שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידיך, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר  שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין המראה שלהם במציאות. כמו כן, ידוע לך כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שניתן באתר ו/או באמצעותו. בכל מקרה של סתירה בין תיאור מילולי של המוצר לבין תמונתו – יגבר התיאור המילולי.

בעל האתר מציע לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. לבעל האתר שמורה הזכות הבלעדית להגביל ו/או לקבוע ו/או לשנות את כמות המוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. בעל האתר רשאי להציע את המוצרים לרכישה באמצעות הגשת הצעה ו/או רכישה קבוצתית ו/או מכירה ישירה לרוכש יחיד והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

בעל האתר רשאי להציע מוצרים או חלק מהם לרכישה במסגרת מבצעים ובהתאם להוראות ולתקופה שיקבע בעל האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו בהתאמה גם על מוצרים המוצעים למכירה במסגרת מבצעים.

תנאי מוקדם לביצוע הרכישה הוא כי הוזנו כלל הפרטים המבוקשים של הרוכש, לרבות הזמנת פרטי כרטיס אשראי תקין ובתוקף וכי המוצר הנרכש מצוי במלאי בעל האתר ו/או במלאי מי מטעמו. ככל שקיים חוסר במלאי, ישיב בעל האתר לרוכש את הסכום ששולם על ידיו, או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו. יובהר כי ללא הזנת כלל הפרטים הנדרשים, לרבות פרטי כרטיס אשראי, הרכישה תתבטל באופן  אוטומטי.

במקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר.

לצורך סעיף זה, המונח “בעל האתר” כולל גם כל אחד מהתאגידים המסונפים שלו, חברי ועד ההנהלה, חבריו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות ו/או תאגידי בת, וכל הנכנס בנעליו.

 1. תשלום

ידוע לך כי חיוב בגין המוצר שרכשת יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי, מייד עם רכישת המוצר על, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר ביחס לכל מוצר ומוצר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר. לא יתוספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

ידוע לך כי אין כפל הנחות ומבצעים וכי כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

 1. אספקת המוצרים

בעל האתר יספק את המוצר, לאחר אישור ביצוע העסקה ובתנאי שכלל התשלומים, בגין המוצר והובלתו, שולמו לבעל האתר, בתוך 40 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי.

ידוע לך, כי עלות ההובלה או המשלוח עשויים להשתנות בהתאם למרחק הגיאוגרפי, ממחסני בעל האתר ו/או מי מטעמו המצויים באתר ועד לכתובת המבוקשת לשילוח [בכפוף לאזורי החלוקה המאושרים על ידי בעל האתר]. לחלופין, ביכולתך לאסוף את המוצר ממחסני בעל האתר בתאום מראש בכפוף להצגת אישור הרכישה ותעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.

על אף האמור, ידוע לך כי לבעל האתר שמורה הזכות להודיע, כי מטעמים ביטחוניים, מרחק ומטעמים סבירים אחרים, אין באפשרותו לספק את המוצר לאזור שצוין בהצעת הרכישה ובמקרים כאמור, לא תתקבל הצעתך לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק.  אי אספקת המוצר בנסיבות האמורות לא תחשב להפרת התחייבות כלשהי ו/או של הוראות תנאי שימוש אלו על ידי מי מהצדדים.

בעל האתר רשאי להודיע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ו/או כל קושי אחר המתגלה באספקת המוצר), נדרשת תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. ככל שתסרב לשלם את התוספת הדרושה, בעל האתר יהיה רשאי לסרב לבצע את העסקה ופטור מלספק את המוצר.

במידה וגורמים ו/או אירועי כח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתו הבלעדית בעל האתר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של האתר, יידחה מועד האספקה למועד בו יהיה ניתן לספק את המוצר ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בגין האמור.

ביטול עסקה

רוכש רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :

כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב לבעל האתר בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן : “חוק הגנת הצרכן“), לפי המאוחר.

אזרח ותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתם בחוק רשאים לבטל את הרכישה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין בעל האתר לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בנסיבות האמורות, רשאי בעל האתר לבקש כי תוצג בפניו תעודה המוכיחה כי מבקש הביטול הינו אזרח ותיק, עולה חדש ו/או אדם עם מוגבלות בהתאם להוראות 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן.

על אף האמור בסעיף זה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, ריהוט שהורכב בבית הצרכן, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה [שלא עקב חוסר במלאי של ריהוט סטנדרטי על פי קטלוג שהוצג לרוכש] וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, על הרוכש חלה חובה להחזיר את המוצר לחזקת בעל האתר במקום בו נמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן יחולו דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך, אלא אם הביטול נבע בשל פגם בייצור המוצר או אי התאמה בין מפרט המוצר למוצר בפועל.

מובהר כי אין כדי לגרוע מזכות בעל האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר נושא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 1. אחריות ושירות למוצרים

המוצרים המוצעים לרכישה הם חדשים, אלא אם צוין אחרת.

 1. קניין ובעלות

כל זכויות הקניין הרוחני  וכל זכות קניין אחרת בכל המידע ותוכן המוצג באתר, לרבות מידע, נתונים, פונקציות וכל החומרים ו/או המיידעים אשר מהווים חלק כלשהו מאתר זה לרבות אך לא רק ידע, עיצובים, יצירה ספרותית, סרטוני וידאו, מוזיקה, ציורים, איורים, יצירות אומנות, תמונות, לוגו, תוכנה, עיצוב פונקציות, קודים וגרפיקה הינם בבעלותו של בעל האתר ו/או על ידי צד שלישי שלבעל האתר הסכם ו/או הסכמה לפיה ניתן רישיון שימוש עימו והם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, בהתאם להוראות כל דין.

 

 

 1. קישורים באתר וקישורים אל האתר

האתר עשוי לכלול קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים באתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. בעל האתר אינו שולט או מפקח על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת בעל האתר, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לשלמותם, לעדכניותם, לחוקיותם ועמידתם בהוראות הדין, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.

בעל האתר רשאי לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול דעתו המוחלט.

המידע ו/או תכנים המצויים באתרים המקושרים הם באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, בעל האתר אינו אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

 1. פרסומים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל פרסומות של מפרסמים שונים. אתה מבין ומסכים שבעל האתר אינו בהכרח תומך במוצרים ו/או שירותים המקודמים על ידי פרסומות אלה, ואין לו כל אחריות לתוכן, למוצרים ו/או לשירותים המוצעים על ידי פרסומות כאלה. כל התקשרות עסקית או אחרת בינך ובין כל מפרסם צד ג’ או כל צד ג’ שמוצרים או שירותים שלו מקודמים על ידי פרסומות כאלה, היא על אחריות ועל חשבונך.

 1. הרשאת השימוש באתר ושימוש אסור

אתה מסכים לעשות שימוש באתר הזה אך ורק לצרכים המורשים בתקנון זה, בהתאם ובכפוף לכל דין.

בעל האתר מעניק לך רישיון שימוש מוגבל באתר אשר ניתן לביטול ובלתי ניתן להעברה, בכדי לצפות בתכני האתר ו/או לרכוש את המוצרים המפורסמים למכירה באתר באמצעות מחשב נייח ו/או אמצעי נייד ו/או סלולארי שבבעלותך או בשליטתך הבלעדית, לשימושך האישי ולא למטרה מסחרית, השכרה, מכירה חוזרת או כל צורת הפצה כלשהי, וזאת בכפוף בכל זמן נתון למגבלות המנויות בתנאי השימוש.

חל איסור: (א) להשתמש באתר זה או בכל תוכן או חומרים שבו למטרה מסחרית כלשהי, לרבות אך לא רק פרסום חומרים מאתר זה באמצעות הדפסתם או בפרסומם במדיה דיגיטלית או מסמכים (לרבות פרסום מחדש באתר אחר, באמצעות יישום או שירות מסחרי), למכור, להשכיר, להפיץ חומר או להקנות את הרישיון מאתר זה, להשתמש באתר למטרות שיווקיות; (ב) להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לציבור, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי או לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, לשדר, או בכל דרך אחרת לנצל מחלק כלשהו של אתר זה או מתוכנו, אלא במידה המוגבלת הנדרשת לצורך הצפייה האישית באתר זה על בסיס בלתי מסחרי, באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולארי שבבעלותך או בשליטתך; (ג) לערוך, לשנות או ליצור כל עבודות מועתקות מאתר זה או תוכנו (ד) גישה (או ניסיון גישה) לכל התוכן באתר זה בכל דרך אחרת מאשר באמצעים שאנו מספקים, באמצעות כל מכשיר ו/או טכנולוגיה, אמצעים טכנולוגיים עקיפים המועסקים על מנת להשיג שליטה  על הגישה, או בזכויות, באתר זה או כל תוכן בו; (ה) הידור לאחור, הנדוס לאחור, פירוק, או כל דרך אחרת לפיצוח קוד השימוש באתר זה לצורת קריאה על מנת לבחון את בניית התוכנות כאמור ו/או להעתיקן או ליצור מוצרים אחרים המבוססים (כולם או חלקם) על אתר זה; (ו) להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או ניסיון להתערב או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר הזה; (ז) לבצע כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או מופרז בגודלו על אתר; (ח) להשתמש בכל רובוט או מכשיר אוטומטי אחר או תהליך ידני כדי להעתיק כל חלק באתר באמצעים בלתי שגרתיים; (ט) להשתמש באתר זה בכל דרך שהיא הגורמת או עלולה לגרום נזק לאתר או פגיעה בזמינות או בנגישות לאתר זה או בכל דרך לא בלתי חוקית; (י) חל איסור להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב (או קשור) לכל תוכנת ריגול, וירוסים, “סוסים טרויאניים” ותוכנות  rootkitאו כל תוכנת מחשב זדונית אחרת.

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי בעל האתר.

כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכנים הכלולים בו.

 1. זמינות

בעל האתר שומר על זכות לבצע ו/או לערוך שינויים באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי. בעל האתר אינו מבטיח זמינות רציפה של האתר ו/או כל תוכן או מידע המצוי בו.

 1. פרטיות

בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של  האתר והתוכן המצוי באתר, שהיא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות מצורפת כנספח לתנאי שימוש אלה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

 1. אחריות בנזיקין

האתר הזה וכל התכנים או מידע הזמינים בו מופיעים “As Is” ובהתאם לזמינותם, ללא כל מצג או אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק, האחריות המשתמעת בעניין סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה של זכויות צד שלישי.

על פי הקבוע בכל דין לבעל האתר לא תהא אחריות כלשהי בנוגע לאתר ו/או לתכנים בו, לרבות בנוגע לאי דיוקים או השמטות באתר זה ו/או תוכנו. אין תוכן, מידע או חומר המופיע באתר אשר צריך להיחשב מלא או מדויק, ואין להתייחס אליו ו/או להסתמך עליו, לכל מטרה או אמצעי, ככאלה.

בעל האתר אינו נושא באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, פוגעים, מגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני.

לצורך סעיף זה, המונח “בעל האתר” כולל גם כל אחד מהתאגידים המסונפים שלו, חברי ועד ההנהלה, חבריו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות ו/או תאגידי בת, וכל הנכנס בנעליו.

 1. הגבלת האחריות

בעל האתר אינו אחראי להפסד, אובדן או כל נזק, בין אם מכח התחייבות חוזית או אחרת, הנובע כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או ביקורך באתר ו/או אי יכולתך להשתמש בו, לרבות במקרה של אובדן או נזק ישיר, הפסד רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנויות, אובדן נתונים (גם אם לא היה ניתן לצפות אובדן כזה מראש, אלא התעורר במהלכם הרגיל של  הדברים), כל נזק שנגרם למחשבך, תוכנות מחשב, מערכות ותוכנות, נתונים משמעותיים ו/או משניים.

לצורך סעיף זה, המונח “בעל האתר” כולל גם כל אחד מהתאגידים המסונפים שלו, חברי ועד ההנהלה, חבריו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות ו/או תאגידי בת, וכל הנכנס בנעליו.

 1. שיפוי ופיצוי

בשימושך ו/או בביקורך באתר אתה מסכים לפצות ולשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, הוצאות, נזקים ועלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, אשר ייגרמו עקב הפרה של הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו.

לצורך סעיף זה, המונח “בעל האתר” כולל גם כל אחד מהתאגידים המסונפים שלו, חברי ועד ההנהלה, חבריו, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות ו/או תאגידי בת, וכל הנכנס בנעליו.

 1. הדין החל ותחום השיפוט

תנאי השימוש ושימושך באתר זה כפוף לחוקים של מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה או פעולה שתנקט בקשר עם תנאי שימוש אלה תובא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד, להם תהא סמכות ייחודית ובלעדית על כל מחלוקת ופעולה כאמור ואתה מביע הסכמתך המפורשת והבלתי ניתנת לביטול לתניית שחפןט ייחודית זאת. כל תביעה או דרישה ו/או בקשה הנובעת ו/או קשורה  לשימוש או אי היכולת לעשות שימוש באתר ו/או כל תוכן או במידע המצוי בו תוגש על ידיך תוך ששה (6) חודשים מיום התגבשות עילתה, שכן אחרת היא תתיישן ולא יהיה באפשרותך להגישה עוד.

 1. שונות

אם אחד מתנאי השימוש של אתר זה אינו בתוקף או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה הבלתי תקפה או הבלתי אכיפה תוחרג  מיתר התנאים האחרים אשר ימשיכו לחול כסדרם. אי אכיפת הוראה מהוראות שנקבעו בתנאי שימוש אלה אינה תתפרש כויתור ואינה תשפיע על תוקפם של תנאי שימוש אלו או כל חלק מהם או זכות לאכוף כל תנאי.

  עגלה ריקההעגלה שלך ריקה
   החל קופון
    Scroll to Top
    דילוג לתוכן